Projekty UE

Vairāk nekā 25 darbības gadi
200 darbinieki
3000 adresātu visā Eiropā

INTERNACJONALIZACJA

Opublikowany 12.06.2020r.

Postępowanie nr 5.2020 na zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii (strategii) promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych oraz wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych w związku z realizacją projektu „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński na rynek rumuński” nr POPW.01.02.00-20-0010/19 realizowanego  w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5.2020 z dnia 28.05.2020r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl w terminie do 05.06.2020r. do godziny 12.00 wpłynęły 4 oferty.

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Zest Creations Karol Majewski z siedzibą w Łodzi. Szczegółowe informacje dotyczące wyników postępowania zostały zamieszczone w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

 

Published on June 12, 2020

In regards to the Procedure no. 5.2020 for the purchase of consultancy services in the field of preparing a detailed promotional campaign plan (strategy), designing advertising and promotional materials as well as creating advertising and promotional materials in connection with the implementation of the project „Internationalization of the enterprise Hanbud Henryk Pruszyński on the Romanian market” No. POPW.01.02.00 -20-0010 / 19 implemented under Measure 1.2. Internationalization of SMEs within the OP Eastern Poland 2014-2020.

In response to the request for proposal No. 5.2020 from 28.05.2020. sent to potential suppliers and made publicly available on the website of the Ordering Party and on the website www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl 4 offers were received by 12 PM,  May 5th 2020.

In the said proceeding, the offer of Zest Creations Karol Majewski based in Łódź was chosen as the most advantageous. Detailed information on the results of the proceedings has been included in the competitiveness database: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Published on May 28, 2020

Proceeding No. 5.2020 for the purchase of an advisory service for the preparation of a detailed promotional campaign plan, the design of advertising and promotional materials and the production of advertising and promotional materials in connection with the implementation of the project POPW.01.02.00-20-0010 / 19 „Internationalization of the Hanbud Henryk Pruszyński enterprise on the market Romanian ”implemented under Measure 1.2. Internationalization of SMEs of the Operational Program Eastern Poland for 2014-2020

Hanbud invites you to participate in the contract award procedure for the purchase of an advisory service in the preparation of a detailed promotional campaign plan, designing advertising and promotional materials, and producing advertising and promotional materials in connection with the implementation of the project POPW.01.02.00-20-0010 / 19 ” Internationalization of the company Hanbud Henryk Pruszyński to the Romanian market ”implemented under Measure 1.2. Internationalization of SMEs of the Operational Program Eastern Poland for 2014-2020.

In connection with the above, please read the inquiry below as an attachment and submit an offer (on the forms provided below in the attachment) by June 5, 2020. until 12:00.

Attachment no 1 Price offer form

Attachment no 2 List of bidder’s experience

 

Attachment no 3 List of experts

 

Request for offers no 5.2020